Genel Aydınlatma Metni

Başlıksız Belge
GENEL AYDINLATMA METNİ
İşletmemiz; veri sorumlusu sıfatıyla, gereklilik halinde aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
•İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile,
•tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
•kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini,kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kurumunun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanununda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
İşletmemize ziyarete gelen misafirlerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, şikâyet ve öneri başvuruları yapan kişilerin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler, İşletme tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, İşletme tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, İşletmenin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve İşletmeyle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan prosedürler doğrultusunda oluşan veriler işlenebilmektedir.
Kimlik Verisi
Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durumu, TC. Kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti
İletişim Verisi
Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi
Görsel ve İşitsel Veri
Kamera kayıtları
Ticari Veri
İşletmemizle paylaşmış olduğunuz her türlü ticari veri
Sistem Bilgisi
İşletmemiz tarafından sunulan ürünlerde yer alan kullanıcı hesap bilgileri
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
İşletme olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Kanunlarda öngörülen nedenlerle ve İşletmemizin meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz veya işlenen kişisel verileriniz bölümünde yer alan iş süreçlerinde oluşan metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ya da otomatik yollarla elde etme sonucunda, İşletme sunucusunda, İşletme bulut sunucusunda, ilgili birim çalışanlarının bilgisayarlarında, ilgili birimlerin arşivlerinde işliyor ve saklıyoruz. İşletmenin, işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla kişisel veri topluyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
İşletmemiz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ve ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. İşletme hizmet binasına gelen ziyaretçilerin, İşletmenin meşru menfaatinden doğan gereklilik nedeniyle kişisel veri kaydının tutulması;
• Gelen ziyaretçi ad-soyadı bilgisi, varış – çıkış saati, araç plaka bilgisi
• Kamera kayıtları
Ürün ve hizmetlerimizin sunulması, müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi ve İşletmemizin meşru menfaatlerinden doğan gereklilikler nedeniyle kişisel ve ticari veri kaydının tutulması;
• Tedarikçi – Müşteri Cari Hesap bilgileri
• Telefon, adres, e-posta bilgisi
• İşlem bilgisi
Sunulan ürün ve hizmetler özelinde kullanıcı hesap tanımlamalarının yapılabilmesi nedeniyle kişisel ve ticari veri kaydının tutulması;
• Ad – soyadı bilgisi
• Telefon, adres, e-posta bilgisi
• İşlem bilgisi
• Tedarikçi – Müşteri Cari Hesap bilgileri
Çağrı Merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi nedeniyle kişisel veri kaydının tutulması;
• Ad – soyadı bilgisi
• Telefon, adres, e-posta bilgisi
• Sistem bilgisi
Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi nedeniyle kişisel veri kaydının tutulması;
• Tedarikçi – Müşteri Cari Hesap bilgileri
• Telefon, adres, e-posta bilgisi
• İşlem bilgisi
Şikâyet ve öneri başvurusu yapan kişilerin İşletmenin meşru menfaatinden doğan gereklilik nedeniyle kişisel veri kaydının tutulması;
• Ad – soyadı bilgisi
• Telefon, adres, e-posta bilgisi
Randevu talebinde bulunan, ulaşmak istediği ilgili birim tarafından kendisine dönüş yapılması isteyen kişilerin İşletmenin meşru menfaatinden doğan gereklilik nedeniyle kişisel veri kaydının tutulması;
• Ad – soyadı bilgisi
• Telefon, e-posta bilgisi
İşletmemizin sunduğu ürünler hakkında bilgilendirme amaçlı kısa mesaj ve mail gönderimleri için kişilerin açık rızası ile kişisel veri kaydının tutulması;
• Ad – soyadı bilgisi
• Telefon, e-posta bilgisi
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Güvenliğiniz ve İşletmemizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar;
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.
HAKLARINIZ
KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
• İşletmemizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
Ayrıca, İşletmemizin yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) İşletmemizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Ancak, işlemin İşletmemiz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Proje koordinatörüne fiziksel olarak veya kvkk@luca.com.tr e-posta adresine elektronik ortamda göndermek suretiyle İşletmemize teslim etmeniz gerekmektedir.
İşletme tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre İşletme tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İşletme Adı:
Vergi No:
İletişim E-Posta: kvkk@luca.com.tr
Adres:Metni İndirmek için Buraya Tıklayınız

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimleri

Sayın Üyemiz,

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimlerinin son tarihi  ile alakalı SGK'nın herhangi bir resmi açıklaması  bulunmamaktadır. SGK'nın yapacağı resmi açıklamaya ilişkin yönlendirmelerde siz değerli üyelerimize bilgilendirmeler ekranlarınızdan yapılacaktır.


LUCA Proje Yönetimi


Sisteme Giriş